Een klacht indienen

Heb je een klacht over de dienstverlening van Domeinbalie, een website die door Domeinbalie.nl voor één van onze klanten wordt gehost of een domeinnaam die bij Domeinbalie.nl is geregistreerd? Op deze pagina vertellen we hoe onze klachtenprocedure werkt. De klachtenprocedure is onderdeel van onze Algemene Voorwaarden.

Kies eerst waarop je klacht betrekking heeft:

Je hebt een klacht over de dienstverlening van Domeinbalie.nl

Ben je klant van Domeinbalie.nl en wil je een klacht indienen? Dat kan per e-mail aan service@domeinbalie.nl of per post aan Domeinbalie.nl, Koivistokade 56, 1013 BB te Amsterdam. Beschrijf je klacht en je gewenste oplossing zo gedetailleerd mogelijk — dat stelt ons in staat zo adequaat mogelijk te reageren.

We antwoorden zo snel mogelijk, maar tenminste binnen 10 werkdagen na ontvangst van je klacht.

Als consument heb je tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Je hebt een klacht over een website of domeinnaam van één van onze klanten.

Domeinbalie.nl verzorgt de opslag van door derden afkomstige informatie, ook wel webhosting genoemd. Je kunt daarover een klacht indienen. We hebben daarvoor een procedure vastgesteld.

Je kunt alleen een klacht indienen als je, indien mogelijk, eerst zelf de houder van de website of domeinnaam heeft benaderd om je klacht kenbaar te maken.

Stap 1: Controleer of je klacht betrekking heeft op een klant van Domeinbalie.nl

Je kunt alleen een klacht indienen die betrekking heeft op een website of domeinnaam die door de houder bij Domeinbalie.nl wordt afgenomen. Wanneer je klacht betrekking heeft op een website die niet bij Domeinbalie.nl wordt gehost, maar de domeinnaam wel bij Domeinbalie.nl is geregistreerd, dien je je klacht in eerste instantie in te dienen bij de betreffende hosting provider.

Indien je klacht geen betrekking heeft op een klant van Domeinbalie.nl wordt je klacht verworpen.

Stap 2: Je klacht indienen

Je kunt een klacht indienen wanneer een website wat jou betreft:

  • in strijd is met de wet, openbare orde of de goede zeden;
  • in strijd is met onze Algemene Voorwaarden;
  • zonder toestemming de systemen van derden binnendringt (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, hacking) of de werking ervan negatief beïnvloedt (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van DDoS aanvallen);
  • inbreuk maakt op je rechten of die van anderen, in het bijzonder met betrekking tot privacy;
  • ondeugdelijk beveiligd zijn conform algemeen geldende normen, of een beveiligingsrisico vormen voor Domeinbalie.nl, diens leveranciers, klanten of jouzelf;
  • ongevraagd e-mails verstuurt;
  • de goede naam van Domeinbalie.nl, diens leveranciers of klanten schaadt.

Beschrijf en onderbouw je klacht en je gewenste oplossing zo gedetailleerd mogelijk — dat stelt ons in staat zo adequaat mogelijk te reageren.

Stuur je klacht, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, per e-mail aan service@domeinbalie.nl of per post aan Domeinbalie.nl, Koivistokade 56, 1013 BB te Amsterdam. Voeg, indien van toepassing, ook je communicatie bij met de houder van de website of domeinnaam waarin je je klacht kenbaar hebt gemaakt.

Let op: Een klacht is niet anoniem! Je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de inhoud van je klacht worden bekend bij de klant waarop je klacht betrekking heeft.

Stap 3: Onze opvolging

We reageren zo snel mogelijk, maar tenminste binnen 10 werkdagen na ontvangst van je klacht.

In de meeste gevallen zullen we de klant informeren over je klacht en de klant in de gelegenheid stellen zich binnen redelijke termijn te corrigeren. Als de klant dat verzoek inwilligt, beschouwen we je klacht als afgehandeld. We zullen je daarover zo snel mogelijk informeren.

Als aan ons verzoek niet wordt voldaan, kunnen we alsnog overgaan tot blokkering of verwijdering. Alleen in ernstige gevallen zullen we direct overgaan tot blokkering, verwijdering of opheffing. Bij blokkering, verwijdering of opheffing beschouwen we je klacht als afgehandeld. We zullen je daarover zo snel mogelijk informeren.

We vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn mening te kunnen uiten op het internet, zonder dat daar enige vorm van censuur aan te pas komt. We zullen dan ook uitsluitend aan een verzoek tot blokkering, verwijdering of opheffing (een zogenaamd ‘notice-and-takedown’-verzoek) gehoor geven als we zonder enige twijfel kunnen vaststellen dat aan één van bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. 

Wil je NAW-gegevens van onze klant?

Domeinbalie.nl is van mening dat de persoonlijke gegevens van klanten, maar ook die van mensen die een klacht indienen, niet zonder meer aan derden mogen worden verstrekt. We zullen daar dan ook alleen aan zo’n verzoek gehoor geven op het moment dat er aan al de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  • Domeinbalie.nl kan vaststellen dat het aannemelijk is dat er sprake is van onrechtmatig handelen;
  • Je moet kunnen aantonen dat de NAW-gegevens van belang zijn en dat je geen andere mogelijkheid hebt om achter deze gegevens te komen.

Bij het doen van een ‘notice-and-takedown’-verzoek vrijwaar je Domeinbalie.nl gevrijwaard van alle mogelijke claims (ook van derden) die op enigerlei wijze voortvloeien uit de meldingsprocedure en het toe- of afwijzen en voldoen aan een verzoek dat in de melding is opgenomen. Domeinbalie.nl zal een verzoek tot het verstrekken van gegevens, een gerechtelijk bevel tot sluiting van een website en/of verwijdering van gegevens altijd inwilligen.