Algemene Voorwaarden

Laatste wijziging: 14 april 2018

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen door IONUM B.V., h/o Domeinbalie.nl, in deze Algemene Voorwaarden “Domeinbalie.nl”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34259133, aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Domeinbalie.nl een overeenkomst sluit, in deze Algemene Voorwaarden “Klant”.

Artikel 1. Definities

 1. Account: een online omgeving welke aan de Klant door Domeinbalie.nl ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren en op te zeggen, waaronder, maar niet beperkt tot, de CustomerLounge en cPanel.
 2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 3. Website: de door Domeinbalie.nl gehoste website www.domeinbalie.nl, eventuele subdomeinen of andere websites van Domeinbalie.nl.
 4. Consument: de natuurlijke persoon, niet zijnde een Zakelijke Klant, die met Domeinbalie.nl een Overeenkomst sluit.
 5. Zakelijke Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitvoering van een beroep of bedrijf, die met Domeinbalie.nl een Overeenkomst sluit.
 6. Klant: Zakelijke Klant of Consument.
 7. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Domeinbalie.nl en Klant.
 8. Hosting: Het in opdracht van Klant informatie opslaan binnen het Systeem van Domeinbalie.nl en hiertoe toegang bieden aan Klant en/of derden via het internet. Hosting omvat tevens het gebruik van de e-maildienst van Domeinbalie.nl.
 9. Domeinregistratie: Het in opdracht van Klant registreren van een domeinnaam bij de relevante registry of een intermediair, al dan niet op diens naam.
 10. Diensten: Het geheel van de diensten die Domeinbalie.nl via haar Websites aanbiedt, zoals het leveren van advies, de aankoop of verkoop van reeds geregistreerde domeinnamen of onderzoek hiertoe, de ondersteuning, Hosting en Domeinregistratie.
 11. Systeem: De hardware en software die gezamenlijk zorg dragen voor het leveren van de Diensten, in beheer van Domeinbalie.nl of diens leveranciers.
 12. Klachtenprocedure: Ook bekend als Notice & Takedown-procedure.

Artikel 2. Aanbieding & Overeenkomst

 1. Een aanbieding gedaan door Domeinbalie.nl heeft een geldigheidsduur van 14 dagen en is vrijblijvend.
 2. Een Overeenkomst, of een wijziging daarvan, tussen Domeinbalie.nl en Klant komt tot stand zodra Klant een Account heeft aangemaakt op de Website en zodra Klant een bestelling bevestigt in het Account of per e-mail.
 3. Domeinbalie.nl bevestigt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Domeinbalie.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. In het geval van onderlinge strijd tussen bepalingen uit verschillende documenten, geldt de volgende rangorde (van hoog naar laag):
  1. Aanvullende Algemene Voorwaarden;
  2. Algemene Voorwaarden.
  3. Verwerkersovereenkomst
  4. Overeenkomst;
 6. Indien Klant in diens opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden, dan zijn deze voor Domeinbalie.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door Domeinbalie.nl schriftelijk zijn aanvaard.
 7. Klant, of diens vertegenwoordiger in het geval van een rechtspersoon, verklaart tenminste 18 jaar of ouder te zijn op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst, of toestemming te hebben verkregen van een wettelijke vertegenwoordiger, danwel een handlichting te hebben verkregen van de kantonrechter.
 8. Domeinbalie.nl heeft het recht om pas aan de verplichtingen te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen, indien is gebleken dat bij het aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt.
 9. Indien Klant niet aan zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst voldoet, behoudt Domeinbalie.nl zich het recht voor om de nakoming van diens verplichtingen jegens Klant op te schorten.

Artikel 3. Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is niet van toepassing op Zakelijke Klant.
 2. Consument kan de Overeenkomst binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst kosteloos herroepen. Consument is alleen gehouden de eventuele kosten te betalen voor het gebruik van de Dienst tot het moment van ontbinding.
 3. Voor Domeinregistratie geldt het herroepingsrecht niet, omdat deze Dienst binnen de wettelijke termijn voor herroeping volledig wordt uitgevoerd.
 4. Consument kan de Overeenkomst binnen de in 3.2 gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping volledig ingevuld per post of e-mail aan Domeinbalie.nl te sturen. De ontvangst hiervan wordt binnen 2 werkdagen door Domeinbalie.nl bevestigd. Ontbinding is slechts mogelijk na bevestiging van ontvangst.
 5. Reeds betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst, worden terugbetaald aan Consument op dezelfde wijze als dat Consument de bestelling heeft betaald.

Artikel 4. Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website en toegang te verkrijgen tot een Account, kan Klant zich registreren via de aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient deze inloggegevens strikt geheim te houden. Domeinbalie.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het Account van de Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Indien Klant weet of vermoedt dat diens inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient deze zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Domeinbalie.nl daarvan in kennis te stellen, zodat Domeinbalie.nl gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 5. Prijzen & Betaling

 1. Diensten worden per jaar vooruit in rekening gebracht, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen vermeld op de Website, in aanbiedingen, advertenties en andere marketingmaterialen zijn onder voorbehoud van (voor Consument kennelijke) type- en technische fouten. Voor dergelijke fouten wordt door Domeinbalie.nl geen aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Domeinbalie.nl behoudt zich het recht voor de prijzen gedurende de looptijd van een Overeenkomst aan te passen. Domeinbalie.nl zal Klant hiervan tenminste 2 maanden van tevoren per e-mail informeren. Indien Klant niet akkoord gaat met de betreffende prijswijziging is Zakelijke Klant gerechtigd de Overeenkomst binnen 7 werkdagen na kennisgeving ervan op te zeggen, met ingang van de datum waarop de prijswijziging ingaat. Consument heeft het recht om na kennisgeving de Overeenkomst op te zeggen, tot de datum waarop de prijswijziging ingaat. Eventueel vooruit betaalde bedragen worden na opzegging zo spoedig mogelijk terugbetaald.
 3. De in het vorige lid bedoelde opzeggingsmogelijkheid bestaat niet als de prijzen worden aangepast aan:
  1. Inflatie, zoals vastgesteld in de CBS Dienstenprijsindex code 7222;
  2. Gewijzigde tarieven van toeleveranciers van Domeinbalie.nl, die naar rato worden doorberekend.
 4. Voor (prijs)wijzigingen anders dan in het voorgaande lid genoemde prijswijzigingen, geldt dezelfde procedure als voor een wijziging van de Algemene Voorwaarden, zoals omschreven in artikel 15.2.
 5. Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
 6. Facturen worden door Domeinbalie.nl per email verstuurd en zijn tevens inzichtelijk via het Account van Klant. Facturen dienen te worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Als ontvangstdatum van de betaling wordt de dag van bijschrijving gehanteerd.
 7. Indien Klant facturen per reguliere post wenst te ontvangen, dan zal Domeinbalie.nl daarvoor extra kosten in rekening brengen.
 8. Indien Klant via het Account aangeeft facturen automatisch door Domeinbalie.nl te willen laten incasseren, zal Klant er zorg voor dragen dat het te incasseren bedrag op diens rekening beschikbaar is voor afschrijving. Het staat Domeinbalie.nl vrij de automatische incasso te laten uitvoeren door een incassoprovider.
 9. Indien Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de op de factuur gestelde termijn betaalt, zal Klant per email tenminste één betalingsherinnering ontvangen, waarna Klant nog eens 14 dagen de tijd heeft om de betaling te voldoen. Indien Klant na herinnering nalatig blijft deze vordering te voldoen, kan de inning ervan door Domeinbalie.nl worden overgedragen aan een derde partij. Eventuele (buiten)gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening en eventuele wettelijke rente dienen door Klant te worden voldaan, voor zover de wet dit toelaat.
 10. Indien Klant de verschuldigde bedragen na de redelijke termijn in de schriftelijke ingebrekestelling niet betaalt, behoudt Domeinbalie.nl, onverminderd de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zich het recht voor om de nakoming van diens verplichtingen jegens Klant op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen, danwel vermeld.
 2. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode.
 3. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Klant is uitgesloten, onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde. Zakelijke Klant kan de Overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van de betreffende periode. Consument kan de Overeenkomst na eerste stilzwijgende verlenging beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Domeinbalie.nl kan de Overeenkomst met Consument na eerste stilzwijgende tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Domeinbalie.nl kan de Overeenkomst met Zakelijke Klant tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
 5. Een opzegging dient, voor zover de mogelijkheid hiertoe wordt geboden, zo veel mogelijk te geschieden via het Account van Klant of, indien die mogelijkheid door Domeinbalie.nl niet wordt geboden, schriftelijk of via e-mail. In geval van beëindiging door Klant zal Domeinbalie.nl desbetreffende Diensten blijven leveren tot het einde van de Overeenkomst of het deel ervan dat de opgezegde Diensten betreft.
 6. Domeinbalie.nl kan de Overeenkomst met Zakelijke Klant zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer:
  • Klant surséance van betaling is verleend, of faillissement is aangevraagd of uitgesproken;
  • redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat Klant niet aan diens (toekomstige)betalingsverplichting kan voldoen;
  • Klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden;
  • Klant onvoldoende maatregelen neemt om diens Account, Hosting en applicaties te beveiligen;
  • Klant inbreuk maakt op rechten van derden;
  • Klant handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden, redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Domeinbalie.nl;
  • Klant de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Domeinbalie.nl staan;
  • Klant niet reageert op contactpogingen van Domeinbalie.nl.
 7. Bij ontbinding kan alle data van Klant, waaronder websites, applicaties, databases en e-mails gehost door Domeinbalie.nl voor Klant, alsmede backups daarvan, onherroepelijk worden verwijderd en kunnen diens domeinnamen worden opgezegd. Domeinnamen kunnen mogelijk direct door derden worden geregistreerd. Domeinbalie.nl wijst elke vorm van aansprakelijkheid n.a.v. de directe en/of indirecte gevolgen van ontbinding op grond van één of meerdere leden van artikel 6.6 af.
 8. Domeinbalie.nl behoudt zich het recht voor specifieke Diensten te beëindigen, ten aanzien van Consumenten enkel met ingang van elke nieuwe contractperiode. Klant zal hiervan tenminste 1 maand voor beëindiging op de hoogte worden gebracht. Het deel van de kosten voor Diensten welke reeds vooruitbetaald zijn, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt door of vanwege de eerder genoemde beëindiging, worden binnen 14 dagen na beëindiging van de Overeenkomst door Domeinbalie.nl aan Klant gerestitueerd.
 9. Verschuldigde bedragen voor de gebruikte gedeelten van de Diensten vóór einde van de Overeenkomst, blijven onverminderd verschuldigd.

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Domeinbalie.nl zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start Domeinbalie.nl direct met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Domeinbalie.nl de Klant daarvan in kennis. Zakelijke Klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum, Consument krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Domeinbalie.nl het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Klant indien dat vooraf is overeengekomen.
 4. Domeinbalie.nl is niet gehouden om werkzaamheden door Klant aangewezen derden te laten verrichten.

Artikel 8. Verplichtingen van Klant

 1. Klant zal Domeinbalie.nl steeds tijdig alle juiste gegevens verschaffen die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst. Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan.
 2. Het is Klant niet toegestaan diens Account, of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten, aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven.
 3. Klant blijft verantwoordelijk voor het beheer en/of de onderhoudswerkzaamheden verricht door derden en voor (andere) omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst verhinderen of belemmeren.

Artikel 9. Verplichtingen van Domeinbalie.nl

 1. Het leveren van Diensten en support daaromtrent betreft in alle gevallen een inspanningsverplichting.
 2. Domeinbalie.nl biedt Klant support. Support beperkt zich tot ondersteuning direct gerelateerd aan Diensten van Domeinbalie.nl.
 3. Domeinbalie.nl verwerkt persoonsgegevens conform de op de Website gepubliceerde privacyverklaring. Partijen zullen zelf verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van de persoonsgegevens die zij verwerken in verband met de Overeenkomst. Indien de toepasselijke privacywetgeving dit vereist, zullen partijen tijdig een verwerkersovereenkomst sluiten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Klant.
 4. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, strekt de verantwoordelijkheid van Domeinbalie.nl zich uit tot de Systemen, maar niet tot de applicatie(s) die Klant daarbinnen actief houdt. Ook de software die specifiek bedoeld is ter ondersteuning van deze applicaties valt buiten de verantwoordelijkheid van Domeinbalie.nl.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Dit artikel geldt niet ten aanzien van Consumenten.
 2. Domeinbalie.nl aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding voor zover in dit artikel geregeld. Elke andere vorm van schadevergoeding, inclusief die voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door Domeinbalie.nl of in geval van schade door dood of lichamelijk letsel.
 3. De totale aansprakelijkheid van Domeinbalie.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst betaalde facturen (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de betaalde facturen (excl. BTW) voor 1 jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan het maximum van €15.000, (vijftienduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • De kosten die Zakelijke Klant zou moeten maken om de prestatie van Domeinbalie.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt niet vergoed indien Klant de Overeenkomst heeft ontbonden;
  • De kosten die Zakelijke Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Domeinbalie.nl op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  • Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaar den;
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Zakelijke Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 4. De aansprakelijkheid van Domeinbalie.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Zakelijke Klant Domeinbalie.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Domeinbalie.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van diens verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Domeinbalie.nl in staat is adequaat te reageren. Op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding dient Klant dergelijke schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Domeinbalie.nl te melden.
 5. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Domeinbalie.nl, storingen in de verbindingen tussen de Systemen van Domeinbalie.nl en andere delen van het internet, storingen van of defecten aan hardware en stroomstoring, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, in- en uitvoerbelemmeringen. Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 6. Zakelijke Klant vrijwaart Domeinbalie.nl voor alle aanspraken van derden in relatie tot de Diensten van Domeinbalie.nl. Zakelijke Klant vrijwaart Domeinbalie.nl uitdrukkelijk voor aanspraken van derden als gevolg van onjuiste of onvolledig aangeleverde gegevens, oneigenlijk gebruik van Diensten, of informatie en/of data welke Zakelijke Klant door of via diens hosting verspreidt. Domeinbalie.nl kan schade die Domeinbalie.nl lijdt als gevolg hiervan opZakelijke Klant verhalen.

Artikel 11. Domeinregistratie

 1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van, en zijn onderworpen aan, de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. Deze instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Domeinbalie.nl vervult bij Domeinregistratie slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Klant is bij een Domeinregistratie zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van volledig ingevulde, juiste en geldige gegevens die voor deze registratie benodigd zijn. Directe en indirecte kosten die voortvloeien uit onvolledige of onjuiste gegevens kan Domeinbalie.nl op Klant verhalen.
 3. In enkele gevallen hanteert de registry van een extensie bijzondere voorwaarden of vereist deze aanvullende gegevens. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de betreffende registry. Een overzicht van Europese registries en hun voorwaarden is te vinden op de website van CENTR. Registratie en gebruik van een domeinnaam is onderworpen aan de voorwaarden van de betreffende registry, welke Domeinbalie.nl mag uitoefenen jegens Klant alsof zij zelf de registry was.
 4. Anonieme registratie is optioneel en valt onder meerwerk. Hierbij wordt de betreffende domeinnaam geregistreerd op naam van Domeinbalie.nl en worden geen klantgegevens getoond in openbare registers. Klant blijft te allen tijde onverminderd verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de domeinnaam conform deze Algemene Voorwaarden. Op de Dienst Anonieme registratie zijn de bepalingen omtrent verstrekking van klantgegevens uit artikel 12.12 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 12. Hosting

 1. Domeinbalie.nl kan niet garanderen dat Hosting te allen tijde ononderbroken beschikbaar is.
 2. Domeinbalie.nl is gerechtigd om – zonder voorafgaande kennisgeving – Systemen zolang als nodig wordt geacht buiten werking te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor onderhoud of aanpassingen van het Systeem. Domeinbalie.nl zal zich inspannen onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk buiten kantooruren plaats te laten vinden. Domeinbalie.nl zal waar mogelijk Klant hierover vooraf informeren. In spoedeisende gevallen wordt hier echter van afgeweken. Zakelijke Klant heeft in dergelijke gevallen geen recht op schadevergoeding.
 3. Domeinbalie.nl zal bij storingen of niet beschikbaar zijn van haar Systemen, Klant informeren over de aard en verwachte duur van de onderbreking, alsook van de eventuele noodmaatregelen.
 4. Domeinbalie.nl is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen aan het Systeem, zonder datZakelijke Klant hierdoor enig recht op schadevergoeding of ontbinding heeft.
 5. Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om informatie of functionaliteiten aan te bieden door of via websites die door Domeinbalie.nl gehost worden indien en voor zover deze informatie of functionaliteiten:
  • in strijd zijn met de wet, openbare orde of de goede zeden;
  • in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden;
  • zonder toestemming de systemen van derden binnendringt (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, hacking ) of de werking ervan negatief beïnvloedt (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van DDoS aanvallen);
  • inbreuk maken op de rechten van derden, in het bijzonder met betrekking tot hun privacy;
  • ondeugdelijk beveiligd zijn conform algemeen geldende normen, of eenbeveiligingsrisico vormen voor Domeinbalie.nl, diens leveranciers of klanten;
  • ongevraagd e-mails versturen aan derden;
  • de goede naam van Domeinbalie.nl, diens leveranciers of klanten kunnen schaden.
 6. Klant zal zorgen dat de door haar gebruikte software up to date blijft, met name waar het de beveiliging betreft. Domeinbalie.nl mag ingrijpen, indien dit niet het geval is.
 7. Indien naar het oordeel van Domeinbalie.nl een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Dienst of de Systemen, is Domeinbalie.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden danwel te voorkomen.
 8. Klant is gebonden aan de overeengekomen maximale hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer. Domeinbalie.nl zal inzicht bieden in de gebruikte hoeveelheden. Bij overschrijding van deze hoeveelheid is Domeinbalie.nl gerechtigd om de kosten van de overschrijding aan Klant in rekening te brengen als zijnde Meerwerk.
 9. Upgrading van Hosting-pakketten is te allen tijde mogelijk via het Account van Klant.
 10. Downgrading is alleen mogelijk indien Klant dit minimaal 2 maanden voor het einde van de contractperiode meedeelt aan Domeinbalie.nl. Downgrading gaat in met ingang van de datum van de nieuwe contractperiode.
 11. Klant is zelf verantwoordelijk voor de werking van externe DNS-servers. Als deze DNS-servers niet goed functioneren dan is Domeinbalie.nl gerechtigd de domeinna(a)m(en) die aan deze DNS-servers gekoppeld zijn zonder waarschuwing op te heffen.
 12. Verzoeken voor het verstrekken van klantgegevens worden getoetst aan de Klachtenprocedure van Domeinbalie.nl zoals vermeld op de Website en aan de wettelijke vereisten. Domeinbalie.nl zal alleen klantgegevens verstrekken of toegang tot informatie blokkeren bij overtreding van de wet of deze Algemene Voorwaarden, of in het geval van een gerechtelijk bevel, mits daarvoor aan de wettelijke vereisten is voldaan.
 13. Als Domeinbalie.nl een klacht ontvangt over informatie door Klant gepubliceerd, zal zij deze klacht naar Klant doorsturen met een verzoek binnen 3 werkdagen te reageren. Op basis van deze reactie zal Domeinbalie.nl besluiten of de informatie kan blijven staan of wordt verwijderd. In het geval de Klant niet reageert, gaat Domeinbalie.nl ervan uit dat Klant het eens is met de klacht. In het geval van spoed kan Domeinbalie.nl ingrijpen, zonder de reactie af te wachten.

Artikel 13. Meerwerk

 1. Aanvullende werkzaamheden of diensten die niet zijn opgenomen in de Overeenkomst, of wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover verzocht door de Klant, vallen onder Meerwerk.
 2. Klant kan een verzoek tot Meerwerk doen. Domeinbalie.nl is gerechtigd om zo een verzoek te weigeren. Indien Domeinbalie.nl met het verzoek instemt, aanvaardt Klant dat Meerwerk vertraging kan opleveren bij oplevering van eerder overeengekomen Diensten.
 3. Domeinbalie.nl vangt aan met de uitvoering van Meerwerk na akkoord op een daarvoor uitgebrachte aanvullende offerte of aanbod. Voor zover Domeinbalie.nl kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is, of voor Meerwerk dat volgt uit de instructies van de Klant, heeft Domeinbalie.nl geen toestemming of akkoord nodig. Voor zover Klant de in artikel 12 lid 8 bedoelde maximale schijfruimte overschrijdt, kan dit worden aangemerkt als een akkoord op het verrichten van Meerwerk. Domeinbalie.nl zal hiervoor het tarief in rekening brengen dat geldt op het moment van de uitvoering van het Meerwerk.
 4. (De vraag naar) Meerwerk gedurende de Overeenkomst is nimmer een grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Op Meerwerk zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom of door Domeinbalie.nl ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen berusten uitsluitend bij Domeinbalie.nl of diens leveranciers. Klant ontvangt een beperkte licentie om de Systemen te gebruiken gedurende de looptijd van de Overeenkomst, voor zover dat noodzakelijk is voor het gebruik van de geleverde Diensten.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrecht en databankenrecht, op door Klant geüploade of verzonden informatie, komt toe aan de Klant. Domeinbalie.nl ontvangt een beperkt gebruiksrecht om deze informatie te mogen verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Klant vrijwaart Domeinbalie.nl van alle aanspraken van derden in verband met de dienst Domeinregistratie, voor inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van deze derde.

Artikel 15. Overige bepalingen

 1. Op specifieke Diensten van Domeinbalie.nl kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn die niet in deze Algemene Voorwaarden staan vermeld. Dergelijke aanvullende voorwaarden staan duidelijk vermeld indien van toepassing.
 2. Domeinbalie.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Domeinbalie.nl zal Klant van de wijzigingen in kennis stellen, per email en/of via de Website, uiterlijk 2 maanden voor de inwerkingtreding ervan. Indien Klant de wijzigingen niet accepteert, heeft Klant tot het moment van de inwerkingtreding het recht de nieuwe voorwaarden af te wijzen, waarmee de vorige voorwaarden van toepassing blijven. Indien dat voor Domeinbalie.nl niet acceptabel is, kan Domeinbalie.nl in plaats daarvan de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden.
 3. Domeinbalie.nl behoudt zich het recht voor de Overeenkomst met Klant gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, met inbegrip van rechten en plichten zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden en, indien van toepassing, overige Overeenkomsten. Klant zal binnen redelijke termijn per email van een dergelijke overdracht worden geïnformeerd. Consument heeft de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de Overeenkomst aan een derde partij wordt overgedragen, tegen de datum van deze overdracht.
 4. De Overeenkomsten tussen Domeinbalie.nl en Klant worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 5. Domeinbalie.nl en Klant zullen een redelijke inspanning verrichten om geschillen onderling op te lossen. Indien één van hen na een poging hiertoe oordeelt dat een geschil niet onderling kan worden opgelost, zullen, voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Domeinbalie.nl gevestigd is.
 6. Indien Klant een klacht heeft over de dienstverlening van Domeinbalie.nl, dan kan hij via e-mail of via de Website een klacht indienen. Domeinbalie.nl geeft zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht, antwoord op de klacht. De Consument heeft de mogelijkheid om een klacht over producten of Diensten in te dienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 7. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

###