Algemene Voorwaarden

Let op! Onderstaande voorwaarden zijn tot 13 mei 2018 van toepassing voor bestaande klanten. Voor nieuwe klanten gelden onderstaande voorwaarden niet en gelden de nieuwe Algemene Voorwaarden. Voor bestaande klanten gaan deze nieuwe Algemene Voorwaarden in op 14 mei 2018.

Domeinbalie.nl respecteert de geldende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en leeft deze na in de Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 5/2008. Domeinbalie.nl mag je per e-mail benaderen voor marketing- en adviesdoeleinden in de vorm van nieuwsbrieven. Je kunt je altijd, per direct, met één klik afmelden!

Het registreren of verhuizen van een domeinnaam betreft in alle gevallen een inspanningsverplichting.

Algemene bepalingen

1. Definities

Domeinbalie.nl: de besloten vennootschap IONUM B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34259133, handelend onder de naam Domeinbalie.nl.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Domeinbalie.nl een overeenkomst sluit.

Schriftelijk: niet per e-mail en bij voorkeur middels aangetekend schrijven.

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Domeinbalie.nl goederen en/of diensten van welke aard ook aan Klant levert, óók indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3. Een aanbieding gedaan door Domeinbalie.nl heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2.4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Domeinbalie.nl en Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.6. Domeinbalie.nl is te allen tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Domeinbalie.nl zal Klant van de wijzigingen in kennis stellen, schriftelijk en/of via www.domeinbalie.nl, uiterlijk een maand voor de inwerkingtreding ervan. Indien Klant de wijzigingen niet accepteert, heeft Klant tot het moment van de inwerkingtreding het recht de nieuwe voorwaarden af te wijzen, waarmee de vorige voorwaarden van toepassing blijven. Als dat voor Domeinbalie.nl niet acceptabel is, kan Domeinbalie.nl de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden.

3. Totstandkoming van een overeenkomst 

3.1. Een overeenkomst tussen Domeinbalie.nl en Klant komt alleen dan tot stand, nadat Domeinbalie.nl een opdracht schriftelijk dan wel per e-mail dan wel via www.domeinbalie.nl of enig ander website in beheer van of waarop diensten van Domeinbalie.nl worden aangeboden, heeft aanvaard of bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven; de datum van bevestiging is daarmee bepalend.

3.2. Een door Domeinbalie.nl gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien Klant tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen (5) werkdagen te doen.

3.3. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen (5) werkdagen.

3.4. Het staat partijen vrij de totstandkoming van een overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.5. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.

4. Vertrouwelijke informatie en overdracht van rechten en verplichtingen

4.1. Elk van partijen staat ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

4.2. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden over te dragen.

5. Prijs en betaling

5.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

5.2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Klant te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Domeinbalie.nl gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

5.3. Domeinbalie.nl is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Klant aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

5.4. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een door Domeinbalie.nl kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 5.2 of 5.3, is Klant gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Domeinbalie.nl genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

5.5. Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Het recht op verrekening is uitgesloten voor Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

5.6. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Indien en voorzover het vorenstaande een boetebeding behelst, laat deze boete alle overige rechten van Domeinbalie.nl, zoals het recht om nakoming te vorderen, onverlet.

5.7. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Domeinbalie.nl, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, het recht om de nakoming van al haar verplichtingen jegens Klant op te schorten. Domeinbalie.nl is nadrukkelijk niet gehouden om in dergelijke gevallen vergoedingen te betalen voor de door (door Domeinbalie.nl namens) Klant aangehouden domeinnamen.

5.8. Domeinbalie.nl is gerechtigd voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van Klant te verlangen, alvorens de dienstverlening aan te vangen of daarmee door te gaan.

5.9. Indien de in artikel 5.8 bedoelde zekerheid niet, of niet voldoende, wordt aangetoond, heeft Domeinbalie.nl het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6. Voorbehoud van eigendom en rechten

6.1. Alle aan Klant geleverde zaken blijven eigendom van Domeinbalie.nl, totdat alle bedragen die Klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 5.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Domeinbalie.nl zijn voldaan.

6.2. Rechten worden aan Klant steeds verleend of, in het voorkomende geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt dan wel voldoet.

7. Risico

7.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

8. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

8.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Domeinbalie.nl of diens licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

8.2. Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Domeinbalie.nl van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Klant zal Domeinbalie.nl vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

9. Medewerking door Klant

9.1. Klant zal Domeinbalie.nl steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen (elektronische gegevensbestanden daaronder uitdrukkelijk begrepen) verschaffen en alle medewerking verlenen.

9.2. Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Domeinbalie.nl te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

9.3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Domeinbalie.nl staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Domeinbalie.nl in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, of de overeenkomst met de dan beschikbare gegevens naar beste kunnen uit te voeren (zonder dat Klant recht heeft op vermindering van de overeengekomen vergoeding), dan wel de overeenkomst (partieel) te ontbinden.

10. Leveringstermijnen en reclames

10.1. Alle door Domeinbalie.nl genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Domeinbalie.nl bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings-)termijn brengt Domeinbalie.nl niet in verzuim. Domeinbalie.nl is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Domeinbalie.nl en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

10.2. De (leverings-)termijnen worden automatisch verlengd met de duur dat Domeinbalie.nl wacht op de beslissingen, keuzes of aanlevering van materiaal door Klant.

10.3. Indien tussen partijen uitdrukkelijk een fatale leveringstermijn is overeengekomen en Domeinbalie.nl schiet toerekenbaar tekort in de nakoming van deze verplichting, dan is Domeinbalie.nl een boete verschuldigd ten bedrage van 5% van de factuurprijs van de betreffende prestatie. Ieder recht op (aanvullende) schadevergoeding is uitgesloten.

10.4. Reclames (omtrent kwaliteit, kwantiteit, etc.) van de geleverde zaken en/of diensten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij Domeinbalie.nl te worden ingediend op straffe van verval van rechten.

10.5. Reclame schort de verplichtingen van Domeinbalie.nl en Klant niet op.

10.6. Domeinbalie.nl zal de facturen in het kader van de overeenkomst per e-mail opsturen naar Klant, mits anders is overeengekomen. Indien de Klant facturen per reguliere post wenst te ontvangen, dan zal Domeinbalie.nl EUR 1,50 in rekening brengen voor de verzending (per factuur). Tarieven voor verzending buiten Nederland op aanvraag.

11. Duur overeenkomst en beëindiging

11.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

11.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Klant is uitgesloten, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde.

11.3. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Klant of Domeinbalie.nl de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor het einde van de betreffende periode.

11.4. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

11.5. Domeinbalie.nl kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

– aan Klant – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend;
– ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
– het vermoeden bestaat dat Klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
– Klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Domeinbalie.nl voortvloeiende verplichting;
– Klant inbreuk maakt op rechten van derden;
– Klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Domeinbalie.nl;
– Klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel aldan niet aangetekend schrijven;
– bij terugkerende betalingsproblemen.

Domeinbalie.nl zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.6. Indien Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Domeinbalie.nl ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Domeinbalie.nl vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12. Aansprakelijkheid van Domeinbalie.nl; vrijwaring

12.1. Domeinbalie.nl aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit artikel 12 blijkt.

12.2. De totale aansprakelijkheid van Domeinbalie.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl., BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan €5.000 (vijfduizend euro).

12.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Domeinbalie.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Klant de overeenkomst heeft ontbonden;
– de kosten die Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Domeinbalie.nl op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
– redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

12.4. De totale aansprakelijkheid van Domeinbalie.nl voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan €5.000,- (vijfduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, met een maximum van €15.000,- (vijftienduizend euro).

12.5. Aansprakelijkheid van Domeinbalie.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

12.6. Buiten de in artikel 12.2 en 12.3 genoemde gevallen rust op Domeinbalie.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

12.7. De in artikel 12.2 en 12.3 genoemde maximumbedragen worden verdubbeld indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Domeinbalie.nl. Opzet of grove schuld van niet-leidinggevende medewerkers van Domeinbalie.nl of door haar ingeschakelde derden, daaronder uitdrukkelijk niet begrepen.

12.8. De aansprakelijkheid van Domeinbalie.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Domeinbalie.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Domeinbalie.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerde mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Domeinbalie.nl in staat is adequaat te reageren.

12.9. Op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding dient Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Domeinbalie.nl te melden.

12.10 Klant vrijwaart Domeinbalie.nl voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Domeinbalie.nl geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

12.11 Klant vrijwaart Domeinbalie.nl voor alle aanspraken van derden (waaronder in elk geval de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Arnhem) in het geval van nalatigheid van de Klant, waaronder mede wordt verstaan het aanleveren van onjuiste of onvolledige registratiecontracten in het kader van domeinregistratie,  -verhuizing, -wijziging en -opheffing.

13. Overmacht

13.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Domeinbalie.nl.

13.2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. De overeenkomsten tussen Domeinbalie.nl en Klant worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

14.2. De geschillen welke tussen Domeinbalie.nl en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door Domeinbalie.nl met Klant gesloten overeenkomst worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

14.3. Indien een Klant, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de krachtens artikel 14.2 bevoegde rechter, dan heeft Klant het recht om binnen een termijn van een (1) maand nadat Domeinbalie.nl een beroep op artikel 14.2 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Dienstverlening

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Domeinbalie.nl diensten verleent, zoals organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, het ontwerpen of ontwikkelen van websites, programmatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening met betrekking tot netwerken.

15. Uitvoering

15.1. Domeinbalie.nl zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

15.2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Domeinbalie.nl gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

15.3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Domeinbalie.nl gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Klant op te volgen. Domeinbalie.nl is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 16.

15.4. Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Domeinbalie.nl steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

16. Wijzigingen en meerwerk

16.1. Indien Domeinbalie.nl op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant aan Domeinbalie.nl worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Domeinbalie.nl. Domeinbalie.nl is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt uitgesloten.

16.2. Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 16.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Klant en Domeinbalie.nl, kunnen worden beïnvloed.

16.3. Voorzover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Domeinbalie.nl Klant tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Ontwikkeling van programmatuur

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “Dienstverlening”, van toepassing indien Domeinbalie.nl in opdracht van Klant programmatuur (websites en internetapplicaties daaronder uitdrukkelijk begrepen) ontwikkelt. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerapparatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede de daarbij behorende documentatie.

17. Ontwikkeling van programmatuur

17.1. Partijen stellen in onderling overleg de technische en functionele specificaties van de te ontwikkelen programmatuur vast.

17.2. Indien specificaties niet nadrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, heeft Domeinbalie.nl het recht deze zelfstandig vast te stellen.

18. Installatie

18.1. Installatie van door Domeinbalie.nl ontwikkelde programmatuur vindt plaats door activering ervan op een internetserver van Domeinbalie.nl, elders op het internet, dan wel op een intranet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

19. Acceptatie

19.1. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien (14) dagen na aflevering of, indien een door Domeinbalie.nl uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Klant niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

19.2. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

– indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen bij de aflevering of, indien een door Domeinbalie.nl uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel;
– indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel;
– indien Domeinbalie.nl vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in 19.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 19.6 aan acceptatie niet in de weg staan.

19.3. In afwijking van het voorafgaande zal de programmatuur, indien Klant daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

19.4. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Klant Domeinbalie.nl hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

19.5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal Klant Domeinbalie.nl uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Domeinbalie.nl zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Domeinbalie.nl gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Van een fout is alleen sprake bij het niet voldoen aan de door Domeinbalie.nl schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties. Van een fout is voorts alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Klant is gehouden van fouten onverwijld melding aan Domeinbalie.nl te maken.

19.6. Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Domeinbalie.nl om fouten in de zin van 19.5 gedurende een periode van anderhalve maand na oplevering te herstellen.

19.7. Indien de programmatuur in fasen en/of (onder)delen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of (onder)deel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander (onder)deel onverlet.

Gebruik en onderhoud van programmatuur

De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Domeinbalie.nl ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Domeinbalie.nl te verstrekken nieuwe versies.

20. Gebruiksrecht

20.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 verleent Domeinbalie.nl Klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Klant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Klant uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

20.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Klant gebruikt.

20.3. Klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Klant ter beschikking gesteld.

20.4. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Domeinbalie.nl retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Klant bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Klant van zodanige vernietiging Domeinbalie.nl onverwijld schriftelijk melding maken.

20.5. Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt Klant de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, onverminderd de verplichtingen van Domeinbalie.nl om gedurende een periode van anderhalve maand na oplevering fouten in de zin van 19.5 kosteloos te herstellen.

21. Onderhoud

21.1. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Klant overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Domeinbalie.nl geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Domeinbalie.nl melden. Na ontvangst van de melding zal Domeinbalie.nl naar beste vermogen fouten in de zin van artikel 19.5 trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in (een) latere nieuwe versie(s) van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Domeinbalie.nl te bepalen wijze en termijn aan Klant ter beschikking worden gesteld. Domeinbalie.nl is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

21.2. Domeinbalie.nl garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

21.3. Domeinbalie.nl kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van andere niet aan Domeinbalie.nl toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Domeinbalie.nl is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt expliciet niet onder onderhoud.

21.4. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Domeinbalie.nl bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Klant ter beschikking stellen. Anderhalve maand na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Domeinbalie.nl niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Domeinbalie.nl van Klant verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Domeinbalie.nl aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

21.5. Indien Klant niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Domeinbalie.nl is aangegaan, kan Domeinbalie.nl door Klant niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

22. Programmatuur van toeleveranciers

22.1. Indien en voor zover Domeinbalie.nl programmatuur van derden aan Klant ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Domeinbalie.nl schriftelijk aan Klant is medegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Klant ter inzage bij Domeinbalie.nl en Domeinbalie.nl zal aan Klant op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Klant en Domeinbalie.nl om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

Hosting

De in dit hoofdstuk “Hosting” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “Dienstverlening”, van toepassing indien Domeinbalie.nl in opdracht van Klant informatie opslaat en doorgeeft, in een communicatienetwerk en/of toegang verschaft tot een communicatienetwerk, hierna te noemen: ‘de Hostingdiensten’.

23. Storingen en onderhoud aan het systeem

23.1. Domeinbalie.nl zal zich inspannen om een zo ongestoord mogelijke afname van de Hostingdiensten mogelijk te maken.

23.2. Domeinbalie.nl staat evenwel niet in voor de ononderbroken beschikbaarheid van de Hostingdiensten. Als overmachtsituaties in de zin van artikel 13 van deze algemene voorwaarden gelden in ieder geval:

– storingen in de verbindingen met het internet;
– hardwarestoringen;
– storingen in (telecommunicatie)netwerken (zoals bijv. het elektriciteitsnetwerk);
– andere storingen die buiten de macht van Domeinbalie.nl liggen en voor haar redelijkerwijs niet te voorzien zijn.

23.3. Domeinbalie.nl is gerechtigd om – zonder voorafgaande kennisgeving – het systeem (tijdelijk) buiten werking te stellen of het gebruik ervan te beperken, voorzover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor onderhoud of aanpassingen van het systeem. Klant heeft in dergelijke gevallen geen recht op schadevergoeding.

23.4. Domeinbalie.nl is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in het systeem waarmee de Hostingdiensten worden verricht, zonder dat Klant hierdoor enig recht op schadevergoeding krijgt.

24. Verplichtingen Klant

24.1. Het is Klant uitdrukkelijk verboden om informatie te verspreiden, faciliteiten of functionaliteiten te bieden door of via websites die door Domeinbalie.nl gehost worden, indien en voor zover deze informatie:

– in strijd is met enige van toepassing zijnde wettelijke bepaling;
– in strijd is met de overeenkomst tussen Domeinbalie.nl en Klant (met inbegrip van deze algemene voorwaarden);
– in strijd is met door Domeinbalie.nl gegevens redelijke richtlijnen en aanwijzingen;
– in strijd is met de netiquette;
– in strijd is met de richtlijnen van de Reclame Code Commissie.

24.2. Klant vrijwaart Domeinbalie.nl voor aanspraken van derden wegens de informatie en/of data welke zij door of via websites verspreidt. Domeinbalie.nl kan schade die Domeinbalie.nl lijdt als gevolg hiervan op Klant verhalen.

24.3. Klant is gebonden aan de overeengekomen maximale hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer. Bij overschrijding van deze hoeveelheid is Domeinbalie.nl gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en/of de kosten van de overschrijding aan Klant in rekening te brengen.

24.4. Upgrading van virtuele hosting pakketten is te allen tijde mogelijk. Downgrading is alleen mogelijk indien Klant dit minimaal twee (2) maanden voor het einde van de contractsperiode mededeelt aan Domeinbalie.nl.

24.5. Klant is bij een domeinregistratie zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van volledig ingevulde en geldige documenten die voor deze registratie benodigd zijn. Directe en indirecte kosten die voortvloeien uit onvolledige of onjuiste documenten, ontvangen door Domeinbalie.nl in het kader van domeinregistratie, kan Domeinbalie.nl op Klant verhalen.

24.6. Klant is zelf verantwoordelijk voor de werking van externe DNS-servers. Als DNS-servers niet goed functioneren dan is Domeinbalie.nl gerechtigd de domeinna(a)m(en) die aan deze DNS-servers gekoppeld zijn, op te heffen zonder voorafgaande melding naar Klant toe. Klant vrijwaart Domeinbalie.nl hierbij voor iedere aansprakelijkheid.

Laatste inhoudelijke wijziging: 31 december 2007